Σε ποιών χωρών τις τράπεζες χρωστάμε;

Οι μεγαλύτεροι ξένοι δανειστές της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας

H Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών δημοσίευσε σήμερα στοιχεία για το διασυνοριακό δανεισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία αναφέρονται στα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και από αυτά προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση των ισχυρών οικονομικά χωρών στις τρεις οικονομίες της Ευρωζώνης που έχουν ήδη προσφύγει σε δανεισμό διάσωσης από ΔΝΤ/ΕΕ. Οι συνολικές οφειλές προς ξένες τράπεζες από δάνεια που έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα ανέρχονται σε 160,9 δισ.δολάρια, στην Πορτογαλία σε 225,5 δισ.δολάρια και στην Ιρλανδία σε 652,3 δισ.δολάρια.

Ελλάδα

σε ποιές ξένες τράπεζες οφείλει τα περισσότερα η Ελλάδα (ποσά σε δισεκατομμύρια δολάρια)

H Γαλλία και η Γερμανία είναι οι μεγαλύτεροι ξένοι πιστωτές της ελληνικής οικονομίας, καθώς στις γαλλικές τράπεζες οφείλουμε 53 δισ.δολάρια ενώ στις γερμανικές 34 δισ.δολάρια. Μικρότερη έκθεση στην Ελλάδα έχουν οι βρετανικές τράπεζες με δάνεια ύψους 13 δισ.δολάρια. Το σύνολο των οφειλομένων σε ξένες τράπεζες του ελληνικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 160,9 δισ.δολάρια.

Ιρλανδία

σε ποιές ξένες τράπεζες οφείλει τα περισσότερα η Ιρλανδία (ποσά σε δισεκατομμύρια δολάρια)

Όπως είναι αναμενόμενο, τη μεγαλύτερη έκθεση στην οικονομία της Ιρλανδίας έχουν οι τράπεζες της Μ.Βρετανίας στις οποίες ο ιρλανδικός δημόσιος και ιδιωτικός τομέας οφείλει 152,4 δισ.δολάρια. Υψηλή έκθεση στην Ιρλανδία έχουν επίσης οι γερμανικές τράπεζες με 118,2 δισ.δολάρια και οι αμερικανικές με 65,4 δισ.δολάρια, ενώ ακολουθούν οι τράπεζες της Γαλλίας και της Ιαπωνίας με 36,8 δισ.δολάρια και 26,7 δισ.δολάρια αντίστοιχα. Το συνολικό χρέος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ιρλανδίας προς ξένες τράπεζες είναι συνολικά 652,3 δισ.δολάρια, τετραπλάσιο του αντίστοιχου ελληνικού.

Πορτογαλία

σε ποιές ξένες τράπεζες οφείλει τα περισσότερα η Πορτογαλία (ποσά σε δισεκατομμύρια δολάρια)

Στη περίπτωση της Πορτογαλίας πρωταγωνιστεί η γειτονική της Ισπανία, οι τράπεζες της οποίας έχουν να λαμβάνουν από το πορτογαλικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οφειλόμενα ύψους 86 δισ.ευρώ. Γερμανία, Γαλλία και Μ.Βρετανία ακολουθούν με 36,4 δισ.δολάρια, 27 δισ.δολάρια και 24,4 δισ.δολάρια οφειλές των πορτογάλων προς τις αντίστοιχες τράπεζες τους. Συνολικά η Πορτογαλία οφείλει 225,5 δισ.δολάρια σε ξένες τράπεζες.

Relevant news