Plus500

Τι είναι τα futures;

 

Τι είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future)

icon-trader-01Η πρώτη χρηματιστηριακή αγορά Futures ήταν το ανταλλακτήριο ρυζιού Dojima στην Ιαπωνία, τη δεκαετία του 1730. Ο συγκεκριμένος χώρος δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους σαμουράι, οι οποίοι πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους σε ρύζι. Μετά από μια σειρά κακών σοδειών, προέκυψε η ανάγκη για την ύπαρξη μιας σταθερής μετατροπής του εν λόγω εμπορεύματος σε νόμισμα. Οι πρώτες συναλλαγές με τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ή Futures, πραγματοποιήθηκαν στο Chicago Board of Trade (CBOT), το 1864. Τα πρώτα, αυτά, συμβόλαια βασίζονταν στη διαπραγμάτευση σιτηρών. Πυροδότησαν, όμως, μια νέα τάση στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκαν συμβόλαια για μια σειρά διαφορετικών εμπορευμάτων, καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων χώρων διαπραγμάτευσης ειδικά για τα Futures σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένα Future, ή Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), είναι μια ενυπόγραφη συμφωνία για τη μελλοντική αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή χρηματοοικονομικού προϊόντος, σε προκαθορισμένη τιμή και ημερομηνία. Τα Futures μπορούν να αφορούν μεγάλο εύρος προϊόντων, από συμβατικά εμπορεύματα όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι ή ο χυμός πορτοκαλιού, μέχρι κατηγορίες προϊόντων όπως τα κρατικά ομόλογα, τα επιτόκια, ο κλάδος ενέργειας και οι δείκτες μετοχών.

Σε χρηματοοικονομικούς όρους, ένα Future είναι ένα τυποποιημένο συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μερών που συμφωνούν να ανταλλάξουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένης ποιότητας και σε συγκεκριμένη ποσότητα, έναντι μιας προκαθορισμένης τιμής (η τιμή του Future), σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (η ημερομηνία παράδοσης). Τα συμβόλαια αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια Futures. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν στο μέλλον, δηλαδή ο αγοραστής του συμβολαίου, ανοίγει μια θέση αγοράς (long). Αντίστοιχα, το αντισυμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να πουλήσει το εν λόγω προϊόν στο μέλλον, δηλαδή ο πωλητής του συμβολαίου, ανοίγει μια θέση πώλησης (short). Η ορολογία αποτυπώνει τις προσδοκίες των δύο μερών: ο αγοραστής ελπίζει ή προσδοκά ότι η τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί, ενώ ο πωλητής ελπίζει ή προσδοκά ότι θα μειωθεί.

Τα Futures αποτελούν διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η διαπραγμάτευσή τους γίνεται με χαμηλά spreads. Τα κόστη συναλλαγής τους είναι χαμηλά, ενώ η τιμολόγησή τους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, χάρη στην ακρίβεια των συμβολαίων Futures, αλλά και τους κανονισμούς που επιβάλλονται από τα διάφορα χρηματιστήρια.

Οι εταιρείες που προσφέρουν συναλλαγές σε futures μέσω του διαδικτύου συνήθως δεν υποστηρίζουν τη φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου στην ημερομηνία λήξης ενός Future. Κατά την ημερομηνία λήξης του Future ή νωρίτερα αυτής, οι εταιρείες αυτές, εκπροσωπώντας τον πελάτη, προχωρούν σε διακανονισμό της θέσης του σε μετρητά.

Πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης futures σε σύγκριση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα

  • Δυνατότητα ωφέλειας από ανοδικές ή πτωτικές αγορές. Στα Futures μπορούν να ανοιχθούν θέσεις πώλησης (short selling), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αποκόμισης κέρδους σε μια πτωτική αγορά.
  • Χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης – Υψηλή μόχλευση. Με σχετικά μικρή δέσμευση κεφαλαίων, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα έκθεσης στην αγορά (μέσω θέσεων αγοράς ή πώλησης) για κεφάλαια πολύ μεγαλύτερης αξίας. Το γεγονός αυτό παρέχει στον επενδυτή την ευκαιρία μόχλευσης του αρχικού κεφαλαίου του.
  • Χαμηλό κόστος συναλλαγών
  • Μικρότερος συναλλαγματικός κίνδυνος από τις μετοχές. Οι επενδυτές που διατηρούν τους λογαριασμούς τους σε Ευρώ και αγοράζουν μετοχές στις αγορές των ΗΠΑ, χρειάζεται να μετατρέψουν ολόκληρο το ονομαστικό ποσό σε USD. Αντίθετα, στα Futures μετατρέπεται μόνο το κέρδος ή η ζημία κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν η θέση ισοσκελίζεται. Το γεγονός αυτό αφαιρεί τον συναλλαγματικό κίνδυνο από το ποσό της συναλλαγής (ο συναλλαγματικός κίνδυνος και το κόστος μετατροπής επηρεάζει μόνο το κέρδος ή τη ζημία).
  • Αντιστάθμιση κινδύνου σε άλλες επενδύσεις. Με τα Futures, ένας επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει θέσεις αγοράς ή πώλησης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να αντισταθμίσει τον κίνδυνο πτώσης των τιμών στο υπάρχον χαρτοφυλάκιό του.
  • Διαφάνεια και εγγύηση. Η διαφάνεια στα Futures είναι εγγυημένη από τον οίκο εκκαθάρισης, απαλλάσσοντας τον επενδυτή από οποιονδήποτε κίνδυνο. Δεδομένου ότι τα Futures αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, ο επενδυτής έχει πρόσβαση σε μια βαθιά αγορά, αντίθετα από ό,τι ισχύει για τα εξωχρηματιστηριακά προϊόντα (OTC), δηλαδή τα προϊόντα που δεν είναι εισηγμένα σε
    χρηματιστήριο.
  • Δυνατότητα διατήρησης μιας ανοιχτής θέσης για μεγάλη χρονική περίοδο. Τα Futures έχουν ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, αν ο επενδυτής επιθυμεί να διατηρήσει μια θέση σε βάθος χρόνου, έχει τη δυνατότητα να μετακυλήσει τη θέση του αγοράζοντας ή πουλώντας το συμβόλαιο και για την επόμενη περίοδο. Έτσι, αν για παράδειγμα κάποιος επενδυτής αγόρασε ένα Future χρυσού αναμένοντας ότι η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί, και κατά την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου η αναμενόμενη αύξηση δεν έχει πραγματοποιηθεί, ο επενδυτής μπορεί να πουλήσει το συμβόλαιό του και ταυτόχρονα να αγοράσει το αντίστοιχο συμβόλαιο της επόμενης περιόδου.
bullbinary_120x60 120x60-etoro 120x60-iforex 120x60-ironfx 120x60-plus500
Ποια εταιρεία ταιριάζει περισσότερα σε εσάς; Κάνετε κλικ στα λογότυπα για να διαβάσετε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις

Βασικά χαρακτηριστικά των futures

Πρωταρχικός στόχος της αγοράς των Futures είναι να επιτρέψει σε αυτούς που επιθυμούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο της τιμής (hedgers), να μεταφέρουν τον εν λόγω κίνδυνο σε εκείνους που είναι διατεθειμένοι να τον αναλάβουν (speculators) προκειμένου να διεκδικήσουν μια ευκαιρία αποκόμισης κέρδους. Συνεπώς, τα Futures χρησιμοποιούνται ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά και ως μέσο κερδοφορίας, μέσω της διαπραγμάτευσής τους (κερδοσκοπία).

Αντιστάθμιση κινδύνου και κερδοσκοπία

Οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μπορούν να χρησιμοποιούν την αγορά των Futures, ώστε να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο της τιμής σε εμπορεύματα που χρειάζεται να αγοράσουν ή να πουλήσουν, προκειμένου να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη μέθοδο αντιστάθμισης κινδύνου με άνοιγμα θέσης αγοράς, για να προκαθορίσουν την τιμή αγοράς των πρώτων υλών που θα χρειαστεί να αγοράσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Για να προκαθοριστεί η τιμή πώλησης ενός προϊόντος που πρόκειται να πουληθεί στο μέλλον, χρησιμοποιείται η μέθοδος αντιστάθμισης κινδύνου με άνοιγμα θέσης πώλησης. Αντίστοιχα, οι κερδοσκοπικοί επενδυτές (speculators) δεν τρέφουν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον για τα υποκείμενα εμπορεύματα – οι ενέργειές τους υποκινούνται αποκλειστικά από την προοπτική κέρδους.

Παράδειγμα συναλλαγής σε futures

Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής αναμένει ότι η τιμή του CLM5 (Light Sweet Crude Oil, WTI) – Nymex θα μειωθεί. Θεωρώντας ότι η τρέχουσα τιμή είναι 94,60 USD, ο επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή θα μειωθεί στο 94,10 USD τουλάχιστον. Βάσει αυτού του σεναρίου, ο επενδυτής αποφασίζει να ανοίξει μια θέση πώλησης και να πουλήσει 2 συμβόλαια.

futures-1

Ας υποθέσουμε ότι η αγορά κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες του επενδυτή και η τιμή μειώθηκε στα 94,10 USD. Ο επενδυτής αποφασίζει να κλείσει τη θέση του επαναγοράζοντας τα 2 συμβόλαια ώστε να εισπράξει το σχετικό κέρδος. Συνεπώς, έχουμε:

futures-2

Το παραπάνω παράδειγμα περιγράφει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας επενδυτής μια πτωτική αγορά. Σημειώνουμε ότι αν η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις προσδοκίες του επενδυτή κατά αντίστοιχο ποσοστό, η
ζημία που θα προκύψει ισοδυναμεί με το κέρδος.

Αντιστάθμιση κινδύνου έναντι πτώσης των τιμών καλαμποκιού μέσω των futures

Οι παραγωγοί καλαμποκιού μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πτώσης στην τιμή του προϊόντος ανοίγοντας μια θέση στην αγορά των Futures καλαμποκιού. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί μπορούν να ακολουθήσουν μια μέθοδο αντιστάθμισης κινδύνου με άνοιγμα θέσης πώλησης, προκειμένου να διασφαλίσουν μια μελλοντική τιμή πώλησης για την τρέχουσα σοδειά καλαμποκιού που θα πωληθεί στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, οι παραγωγοί πουλάνε επαρκή αριθμό Futures καλαμποκιού στις αντίστοιχες αγορές, ώστε να καλύψουν την
ποσότητα της σοδειάς που αναμένεται.

Παράδειγμα αντιστάθμισης κινδύνου με άνοιγμα θέσης πώλησης σε Futures καλαμποκιού

Ένας καλλιεργητής καλαμποκιού μόλις έκλεισε ένα συμβόλαιο πώλησης 5.000 τόνων προϊόντος, με ημερομηνία παράδοσης σε 3 μήνες. Τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν η τιμή πώλησης να διαμορφωθεί σύμφωνα με την τιμή του καλαμποκιού κατά την ημέρα παράδοσης. Τη στιγμή υπογραφής του συμβολαίου, η τιμή spot του καλαμποκιού ήταν 173,25 EUR/τόνο, ενώ η τιμή των Futures καλαμποκιού με παράδοση σε 3 μήνες ήταν 174,00 EUR/τόνο.

Για να διασφαλίσει την τιμή πώλησης στα 174,00 EUR/τόνο, ο καλλιεργητής μπορεί να ανοίξει μια θέση πώλησης στον κατάλληλο αριθμό Futures Euronext Corn. Με κάθε συμβόλαιο Euronext Corn να καλύπτει 50 τόνους προϊόντος, ο καλλιεργητής θα χρειαστεί να ανοίξει θέση πώλησης σε 100 Futures.

Ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο αντιστάθμισης κινδύνου, ο καλλιεργητής θα είναι σε θέση να πουλήσει 5.000 τόνους καλαμποκιού σε τιμή 174,00 EUR/τόνο, για συνολικό ποσό αξίας 870.000 EUR. Ας δούμε πώς επιτυγχάνεται αυτό, εξετάζοντας σενάρια στα οποία, την ημερομηνία παράδοσης, η τιμή του καλαμποκιού σημειώνει σημαντική άνοδο ή πτώση.

Σενάριο 1: κατά την ημερομηνία παράδοσης, η τιμή spot του καλαμποκιού μειώνεται 10%, στα 155,90 EUR/τόνο

Σύμφωνα με το συμβόλαιο πώλησης, ο καλλιεργητής θα πρέπει να πουλήσει το καλαμπόκι του σε τιμή μόλις 155,90 EUR/τόνο, εισπράττοντας συνολικά 779.500 EUR.

Την ημερομηνία παράδοσης, η τιμή των Futures καλαμποκιού θα έχει συγκλίνει με την τιμή spot του προϊόντος και θα ισούται με 155,90 EUR/τόνο. Δεδομένου ότι η θέση πώλησης στα Futures δημιουργήθηκε στα 174,00 EUR/τόνο, θα επιφέρει κέρδος της τάξης των €174,00 – €155,90 = €18,10 ανά τόνο. Με 100 συμβόλαια, τα οποία καλύπτουν συνολικά 5.000 τόνους, το συνολικό κέρδος από τη θέση πώλησης στα Futures θα ισούται με 90.500 EUR.

Συνολικά, το κέρδος από την αγορά Futures καλαμποκιού και του ποσού που εισπράχθηκε από το συμβόλαιο πώλησης θα ισούται με €90.500 + €779.500 = €870.000. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί με την πώληση 5.000 τόνων καλαμποκιού σε τιμή 174,00 EUR/τόνο.

Σενάριο 2: κατά την ημερομηνία παράδοσης, η τιμή spot του καλαμποκιού αυξάνεται 10%, στα 190,55 EUR/τόνο

Με την αύξηση της τιμής του καλαμποκιού στα 190,55 EUR/τόνο, ο παραγωγός θα πρέπει να πουλήσει 5.000 τόνους καλαμποκιού, εισπράττοντας συνολικά μεγαλύτερη αξία, της τάξης των 952.750 EUR.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η θέση πώλησης στα Futures δημιουργήθηκε στη χαμηλότερη τιμή των 174,00 EUR/τόνο, θα επιφέρει ζημία της τάξης των €190,55 – €174,00 = €16,55 ανά τόνο. Με 100 συμβόλαια, τα οποία καλύπτουν συνολικά 5.000 τόνους καλαμποκιού, η συνολική ζημία από τη θέση πώλησης στα Futures θα ισούται με 82.750 EUR.

Τελικά, το μεγαλύτερο ποσό είσπραξης αντισταθμίζεται από την απώλεια της αγοράς Futures καλαμποκιού, οδηγώντας σε καθαρά έσοδα της τάξης των €952.750 – €82.750 = €870.000.

Για άλλη μια φορά, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην πώληση 5.000 τόνων καλαμποκιού έναντι 174,00 EUR ανά τόνο.

Ανταλλαγή κινδύνου/οφέλους

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγματα, το μειονέκτημα της αντιστάθμισης κινδύνου μέσω θέσης πώλησης είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση αύξησης της τιμής του εμπορεύματος, ο πωλητής του καλαμποκιού θα βρισκόταν σε καλύτερη θέση χωρίς την αντιστάθμιση κινδύνου.

bullbinary_120x60 120x60-etoro 120x60-iforex 120x60-ironfx 120x60-plus500
Ποια εταιρεία ταιριάζει περισσότερα σε εσάς; Κάνετε κλικ στα λογότυπα για να διαβάσετε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις
Σχόλια μέσω Facebook

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε την χρήση cookies. περισσότερες πληροφορίες

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του. Τρίτα μέρη, όπως η Google, το Facebook κ.ά., κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.

κλείσιμο